Hankkeen tavoitteet

Hankkeen myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia yrityksiä ja liiketoimintoja, yrittäjien liiketoimintaosaaminen lisääntyy, syntyy uusia sosiaalisia innovaatioita, jotka leviävät uusissa, myös kansainvälisissä verkostoissa. Osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen paranee.

  1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja yrittäjyyden sekä siihen liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen
  2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä yhteisötaloudessa syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen
  3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen
  4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen
  5. Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen
  6. Kotimaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen
  7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon koonti ja tuottaminen
  8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen

Lisäksi hanke tuottaa ensimmäisen suomalaisen käsikirjan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä, suojaamisesta ja skaalaamisesta sekä rahoittamisesta. Hankkeen ansiosta yritysten, yritysneuvojien, yhteisötalouden toimijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaaminen tulee lisääntymään ja EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmalle on luotu kansallinen toteuttamissuunnitelma, joka myös jalkautetaan.

Hanke kerää ja jakaa tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen hyvistä malleista. Niin ikään hanke synnyttää uutta kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa sekä luo systemaattisen tavan kerätä ja esittää tietoa laajasti hyödynnettäväksi. Tämän myötä tiedon hyödynnettävyys päätöksenteon ja kehittämisen tukena paranee.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamisen lisääntyessä ja hyvien toimintamallien levitessä osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen helpottuu ja työllisyys paranee. Hanke vastaakin osaltaan myös työllisyyden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.