Hur påvisar du på ett begripligt sätt det värdet som ett socialt företag skapar?

SROI (Social Return on Investment) är ett internationnellt erkänt instrument som är utvecklat för att påvisa det ekonomiska värdet av en verksamhet. Syftet i SROI är att evaluera en verksamhets helhetsnytta i förhållande till den resurs som driften av verksamheten kräver.


Petteri Orpos regeringsprogram framlyfter i flera sammanhang att samhälleliga aktörer bör kunna påvisa sin verksamhes effekter. För aktörernas del ökar därmed kravet på att kunna evaluera och entydigt påvisa att verksamheten utöver att ge positiva utfall också drivs kostnadseffektivt. Hur kan ett socialt företag på ett komprimerat men begripligt sätt kommunicera verksamhetens nyttor och värde åt såväl sina kunder som åt beslutsfattare?

SROI (Social Return on Investment) är ett internationnellt erkänt instrument som är utvecklat för att påvisa det ekonomiska värdet av en verksamhet. Syftet i SROI är att evaluera en verksamhets helhetsnytta i förhållande till den resurs som driften av verksamheten kräver. Det värde som verksamheten resulterar i, dvs. det välbefinnande eller den annan nytta som verksamheten skapar för kunden, kundens anhöriga, för anställda, frivilligarbetare eller övrigt nätverk ställs mot den helhetsinsats som görs för att uppnå resultatet.

Den analys som utförandet av SROI innebär genererar en summa som anger verksamhetens samhälleliga värde och som alltså är jämförbar med verksamhetens kostnad. Förenklat och som exempel kan man säga att SROI kan bidrar till ett budskap så som: ”Genom att du investerar en euro i vår verksamhet skapas för samhället ett värde motsvarande tre euro.” SROI ger en helhetsuppfattning som är mera än en enkel kostnadskalkyl. Analysen kan användas som ett brett underlag för en tydlig kommunikation med t.ex. de myndigheter, beslutsfattare och/eller finansiärer som avgör ifall det är lönt eller inte att investera i verksamheten.

Nyttan av SROI för den sociala företagaren ligger vidare också i möjligheten att få fram verksamhetens utvecklingspotential. Analysen visar vilka aktiviteter i verksamheten som genererar mer respektive mindre i förhällande till resurser och insatser.

Det finns mycket att läsa och information att inhämta om SROI. I Finland publicerades år 2016 en finskspråkig guide som är tillgänglig för alla intresserade.

Den som är intresserad av SROI bör dock förbereda sig på att det tar tid att sätta sig in i hur analysen görs. Utbildning, kurser och stöd finns för detta ändamål. Likväl är det möjligt att beställa hela analysen.

Satu Niskanen

Satu Niskanen är doktorand och arbetar som forskare för Stiftelsen för Rehabilitering