Miten osoittaa yhteiskunnallisen yrityksesi tuottamat vaikutukset? 

Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat monenlaista hyötyä asiakkailleen, muille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Tuotetut hyödyt voidaan mitata ja osoittaa SROI-arviointimenetelmän avulla.


Uudessa hallitusohjelmassa korostetaan useaan otteeseen, että julkisilta, yksityisiltä ja kolmannen sektorin organisaatioilta edellytetään yhä enemmän toiminnan vaikuttavuuden ja jopa kustannusvaikuttavuuden arviointia sekä osoittamista.

Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat yhteiskunnalle monenlaista hyötyä niiden tuottaman varsinaisen tuotteen tai palvelun lisäksi. Esimerkiksi sosiaalipalveluja kunnalle tuottavan yhteiskunnallisen yrityksen tuottamat hyödyt ovat monitasoiset. Asiakkaan saaman palvelun lisäksi palvelun kohteen läheisten huoli vähenee hänen saadessaan tukea tilanteeseensa. Lisäksi kun yrityksen toiminnasta saama voitto kohdennetaan heikossa asemassa olevien tukemiseen ja palvelujen kehittämiseen, tuottaa se osaltaan taas lisää hyvinvointia yhteiskunnalle.

Miten yhteiskunnalliset yritykset voivat osoittaa asiakkailleen, muille sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle tuottamiensa palvelujen hyötyä, kannattavuutta ja vaikuttavuutta?

SROI-arviointimenetelmä mittaa ja osoittaa rahamääräisesti toiminnan hyötyjä 

SROI, Social Return on Investment on laajasti tunnettu ja tunnustettu sosiaalisia näkökohtia painottava arviointimenetelmä. Se on kehitetty Yhdysvalloissa 1990-luvun lopussa ja siitä on 2000-luvulla tullut suosittu etenkin Iso-Britanniassa. Suomessa SROI-arviointeja on alettu toteuttamaan erityisesti suomenkielisen SROI-oppaan (Klemelä, 2016) julkaisemisen jälkeen.

SROI:n avulla voidaan arvioida euromääräistettyjä hyötyjä suhteutettuna euromääräistettyihin panostuksiin. Toisin sanoen toimintaan sijoitettujen eurojen tuottamia hyvinvointivaikutuksia voidaan arvioida asiakkaalle, asiakkaan läheisille, työntekijöille, mahdollisille vapaaehtoistyöntekijöille sekä muille sidosryhmille. Menetelmää voidaan soveltaa riippumatta siitä liittyivätkö yhteiskunnalle tuotetut hyödyt ilmastoon, terveyteen tai vaikkapa kulttuuriin.

Arviointimenetelmän avulla voidaan mitata ja osoittaa kokonaiskuva yrityksen luomasta hyödystä. Esimerkiksi miten yhden euron sijoittaminen yrityksen toimintaan tuottaakin kolmen euron arvosta hyötyä yhteiskunnalle. Kun saatua hyötyä ilmaisee selkeä luku, on sen avulla helppo viestiä toiminnan vaikuttavuudesta ja informaatio on myös helposti ja nopeasti ymmärrettävissä.   

Arviointi lisää omaa oppimista

SROI-arvioinnin tekeminen auttaa yhteiskunnallista yritystä myös kehittämään omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla organisaatio saa tietoa siitä, mitkä toiminnat yrityksessä tuottavat eniten hyötyä ja mitkä vähemmän suhteessa tehtyihin panostuksiin. Tiedon avulla toimintaa voidaan kehittää systemaattisesti. SROI-arvioinnin tekemistä kuvataankin usein oppimisprosessiksi.   

Tehdyt SROI-arvioinnit voivat toimia malleina siitä, miten toiminnan vaikuttavuutta on mitattu muissa organisaatioissa. Vaikka niitä ei voikaan suoraan soveltaa omaan käyttöön, havainnollistavat esimerkit miten menetelmää on hyödynnetty. Aikaisemmin tehtyjä SROI-arviointeja löytyy esimerkiksi täältä.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää maksuttoman SROI-arviointimenetelmän esittelytilaisuuden 6.11. klo 12.30–13.30. Ilmoittaudu mukaan etänä järjestettävään tilaisuuteen täältä.

Teksti: Satu Niskanen

Satu Niskanen on väitöskirjatutkija ja hän työskentelee tutkijana Kuntoutussäätiössä.

Lue lisää:

Ilomäki, T & Salakka, I. 2020. SROI – investoinnin sosiaalinen tuotto, kuntoutuksen kontekstissa. Kirjallisuuskatsaus. Kuntoutussäätiön työselosteita 64.