Politiikkasuositus: Innovaatiopolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi tulee asettaa hyvinvoinnin lisääntyminen

Pystyäkseen vastaamaan nykyisiin ja tuleviin sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin Suomi tarvitsee yhteiskunnallista innovointia. Teknis-kaupallisiin innovaatioihin keskittyvän innovaatiopolitiikan ja -toiminnan painopistettä on laajennettava pelkästä taloudellisesta kasvusta hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamiseen.


Kestävyysmurros, osaamisen ja työn muutos, eriarvoisuus, hyvinvointivaje, työvoimapula ja väestön ikääntyminen pakottavat suomalaisen yhteiskunnan pohtimaan uudelleen, miten hyvinvointivaltio säilytetään. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen politiikkasuositus listaa keinoja, joilla vauhditetaan yhteiskunnan uudistumista hyvinvointia tukevaan suuntaan. 

Hyvinvointi innovaatiotoiminnan keskiöön TKI-rakenteissa ja -rahoituksessa

Yhteiskunnallisten innovaatioiden täysi potentiaali jää hyödyntämättä, jos ne jäävät yksittäisiksi irrallisiksi hankkeiksi. Siksi yhteiskunnallinen innovaatiotoiminta on sisällytettävä kansalliseen TKI-tiekarttaan ja -rahoitussuunnitelmaan. Yhteiskunnallisten innovaatiot on tuotava myös julkisen rahoituksen kriteereiksi niin, että rahoitettavan hankkeen on pystyttävä perustelemaan synnyttämänsä myönteinen, hyvinvointia lisäävä vaikutus.

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu edellyttää yhteistyötä yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin välillä. Siksi on priorisoitava vaikuttavuuslähtöisiä, yhteiskunnallisia innovaatioita tavoittelevia TKI-ohjelmia, joissa yksityinen, julkinen ja kolmas sektori sekä korkeakoulut ja oppilaitokset toimivat kumppaneina.

Yhteiskunnallisen innovoinnin taloudellinen kannattavuus varmistettava

Taloudellinen kannattavuus on edellytys yhteiskunnallisen innovoinnin jatkuvuudelle. Nykyinen TKI-infrastruktuuri on rakennettu ensisijaisesti yritysten taloudellisten vaikutusten näkökulmasta huomioimatta riittävästi sosiaalisten tai ekologisten vaikutusten maksimointia. Siksi yhteiskunnalliset innovaattorit tarvitsevat täydentäviä tapoja rahoittaa toimintaansa.

Yhteiskunnallista innovointia tukemaan on perustettava yhteiskunnallisten innovaatioiden rahasto, jonka tehtävänä on rahoittaa tuloksellista yhteiskunnallisten innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja skaalaamista.

Lue politiikkasuositus kokonaisuudessaan täältä >>

Lisätiedot: Farid Ramadan, kehittämispäällikkö, Kuntoutussäätiö, puh. 044 781 3169