Tietoa hankkeesta

Koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii.

Hanke edistää yhteiskunnallisten yritysten strategian sekä EU:n yhteisötalouden suunnitelman ja suositusten toteuttamista Suomessa.

Hanketta toteuttaa toteuttaa 11 organisaation muodostama verkosto, tutustu toimijoihin tästä. 

Hanke vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin kuuluvat muun muassa:

 • yritykset
 • yhteisötalouden toimijat
 • oppilaitokset
 • yhdistystoimijat
 • rahoittajat
 • viranomaiset

Hanke tukee vaikuttavien kansainvälisten ja valtakunnallisten toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja levittämistä. Se myös edistää osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä.

Koordinaatiohanke toimii alueellisesti sekä kansainvälisesti. Aluetyöntekijät tukevat alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Hankkeessa käydään kansainvälistä vuoropuhelua ja välitetään eurooppalaista tietoa ja osaamista Suomeen. Se edistää osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä.

Hankkeen tavoitteet

 1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja yrittäjyyden sekä siihen liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen
 2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä yhteisötaloudessa syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen
 3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen
 4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen
 5. Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen
 6. Kotimaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen
 7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon koonti ja tuottaminen
 8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen

Lisäksi hanke tuottaa ensimmäisen suomalaisen käsikirjan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä, suojaamisesta ja skaalaamisesta sekä rahoittamisesta. Hankkeen ansiosta yritysten, yritysneuvojien, yhteisötalouden toimijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaaminen tulee lisääntymään ja EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmalle on luotu kansallinen toteuttamissuunnitelma, joka myös jalkautetaan.

Hanke kerää ja jakaa tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen hyvistä malleista. Niin ikään hanke synnyttää uutta kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa sekä luo systemaattisen tavan kerätä ja esittää tietoa laajasti hyödynnettäväksi. Tämän myötä tiedon hyödynnettävyys päätöksenteon ja kehittämisen tukena paranee.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamisen lisääntyessä ja hyvien toimintamallien levitessä osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen helpottuu ja työllisyys paranee. Hanke vastaakin osaltaan myös työllisyyden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.