Yhteiskunnalliset innovaatiot

Osaamiskeskuksen yhtenä tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnallisten (sosiaalisten) innovaatioiden ekosysteemiä. Tarjoamme apua ideoiden kehittelyssä innovaatioiksi, tuomme ekosysteemin toimijoita, kuten rahoittajia ja innovaattoreita yhteen sekä autamme suunnittelemaan innovaation vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista. Tältä sivulta löydät tietoa ja hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä kaikille yhteiskunnallisista innovaatioista kiinnostuneille ja niiden parissa toimiville.

Mitä ovat yhteiskunnalliset innovaatiot?

Yhteiskunnalliset innovaatiot vastaavat moninaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Termejä yhteiskunnalliset innovaatiot ja sosiaaliset innovaatiot käytetään enemmän tai vähemmän samassa merkityksessä. Terminä yhteiskunnallinen innovaatio kuitenkin kuvaa tarkemmin niiden luonnetta, tarkoitusta ja sisäänrakennettua kytköstä yhteiskunnan eri osa-alueille.

Yhteiskunnallisia innovaatioita voivat kehittää kaikenlaiset organisaatiot unohtamatta yksilöitä. Moni yhteiskunnallinen yritys on saanut alkunsa yksittäisen ihmisen ideasta, josta on jalostunut tuote tai palvelu, jonka ympärille liiketoimintaa on rakennettu.

Yhteiskunnallisissa innovaatioissa keskiössä ovat usein yhteistyö, verkostot ja uudet tavat yhdistellä olemassa olevaa, niin että lopputulos vastaa paremmin tarkoitukseen. Yhteiskunnallisia innovaatioita voi syntyä ilman merkittäviä lisäpanostuksia, kun olemassa olevista resursseista saadaan innovaation ansiosta enemmän hyötyä ja vaikuttavuutta.

Yhteiskunnalliset innovaatiot ovat tuotteita, palveluita, strategioita ja prosesseja, joiden avulla vahvistetaan yhteiskunnan kestävyyttä sekä ihmisten ja ja luonnon hyvinvointia. On tärkeää testata uusia innovaatioita käytännössä pitkin kehittämistyötä, jotta ne pystyvät vastaamaan arkityössä esiintyviin haasteisiin ja juurtuvat siten pysyvään käyttöön.

Yhteiskunnallisissa innovaatioissa kohderyhmän osallistuminen niiden kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää. Yhteiskunnallisia innovaatioita ei ole syytä nähdä omana erillisenä innovaatiotyyppinään vaan tiedostaa, että kaikenlaisissa innovaatioissa on yhteiskunnallinen puoli ja kaikenlaiset innovaatiot vastaavat paremmin tarpeeseensa, kun niissä tietoisesti huomioidaan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.

Menestyneisiin yhteiskunnallisiin innovaatioihin kuuluvat esimerkiksi neuvolat, OhjaamotTYKO työkykykoordinaattori -toimintamalli, maahan muuttaneita IT-alalle kouluttava Integrify, kuntouttavan työtoiminnan asiakaslähtöinen työtoimintamalli DigipajaYhteinen pöytä -toimintamalli ja Siivouspäivä-tapahtuma. Ruohonjuuritason yhteiskunnallisilla innovaatioilla voi olla jopa systeemitasoa muuttavia vaikutuksia.

Mitä mahdollisuuksia yhteiskunnalliset innovaatiot tarjoavat liiketoimintaan?

Yhteiskunnalliset yritykset vahvistavat talouden sosiaalista ulottuvuutta. On arvioitu, että talouskasvusta merkittävä osa tulee innovaatioista eli uuden tiedon luomisesta ja käytöstä.

Yhteiskunnallisia innovaatioita tarvitaan nyt entistä enemmän. Niiden avulla pystytään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kun yhteiskunnallisia innovaatioita kehitetään, kuullaan erilaisten kohderyhmien tarpeita herkällä korvalla ja luodaan ihmislähtöisiä ratkaisuja.

Yhteiskunnallisten innovaatioiden kehittämistyötä johtaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, verkostoihin sekä toimiala- ja sektorirajojen ylittämiseen.

Tarpeet ja mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi pandemioihin, ilmaston lämpenemiseen, koulutusjärjestelmiin, julkisiin palveluihin ja liikenteeseen. Ruoka- ja energiajärjestelmät ja asuinympäristömme edellyttävät innovaatioita kehittyäkseen kestävästi. Globaali köyhyys koskettaa myös meitä suomalaisia. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on sen ratkaisemisessa välttämättömyys.

Teknologistenkin innovaatioiden onnistunut käyttöönotto ja kehitys edellyttävät sosiaalisia ratkaisuja. Erityisesti yhteiskunnallisilla yrityksillä on mahdollisuus kytkeä toisiinsa yhteiskunnallista ja teknologista innovaatiotoimintaa.

Yhteiskunnallisten innovaatioiden suojaaminen

Yhteiskunnallisen innovaation kehittäjä voi jakaa kehittämänsä mallin kaikkien yhteisöjen vapaaseen käyttöön tai suojata sen teollis- ja tekijänoikeuksilla eli IPR-oikeuksilla.

Suojaamisen avulla kehittäjä saavuttaa brändi- ja tunnettuushyötyjä sekä pystyy ylläpitämään innovaationsa laatua sen levitessä. Yhteiskunnallisen innovaation suojaaminen voi olla strategisesti viisasta ja perusteltua, mutta ensin kannattaa pohtia omalle yritykselle tai organisaatiolle koituvien hyötyjen ja toisaalta kustannusten välistä suhdetta.

Mitä tulee ottaa huomioon yhteiskunnallista innovaatiota suojatessa? Mitä hyötyjä suojaamisesta on ja minkälaisia vaihtoehtoja siihen löytyy? Tutustu materiaaleihimme yhteiskunnallisen innovaation suojaamisesta.

 • Artikkeli

  Mitä ottaa huomioon yhteiskunnallista innovaatiota suojatessa?

  Artikkeli valottaa yhteiskunnallisen innovaation suojaamista.
 • PDF

  Yhteiskunnallisen innovaation suojausvaihtoehdot

  Yhteiskunnallisen innovaation suojaamiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, jotka esitellään kaaviokuvassa (pdf).
 • PDF

  Yhteiskunnallisen innovaation suojaamisen hyödyt

  Kaaviokuvassa (pdf) esitellään yhteiskunnallisen innovaation suojaamisen hyötyjä.

Yhteiskunnallisen innovaatiotoiminnan johtaminen ja rahoitus

Yhteiskunnallisten innovaatioiden kehittäminen vaatii monenlaista osaamista ja yhteistyötä – ja tietenkin myös rahoitusta. Yhteiskunnallisten innovaatioiden rahoitusta haetaan kuten muuhunkin toimintaan. Rahoituksia tarjotaan kaupalliseen liiketoimintaan ja yleishyödylliseen toimintaan.

Tutustu artikkeleihimme yhteiskunnallisten innovaatioiden johtamisesta ja rahoituksesta sekä koontiin yhteiskunnallisten yritysten hyödynnettävissä olevista rahoitusratkaisuista.

 • Artikkeli

  Miten johtaa yhteiskunnallista innovaatiotoimintaa – viisi vinkkiä

  Artikkeli yhteiskunnallisen innovaatiotoiminnan johtamisesta.
 • Artikkeli

  Muistilista yhteiskunnallisen innovaation jatkokehittäjälle

  Artikkeli vinkeistä yhteiskunnallisen innovaation jatkokehittäjälle.
 • Artikkeli

  Mitä rahoitusmahdollisuuksia innovaatiotyöhön voi hyödyntää?

  Artikkeli yhteiskunnallisen innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuuksista.
 • Artikkeli

  Yhteiskunnallisen yrityksen rahoitusratkaisuja

  Listaus yhteiskunnallisten yritysten käytössä olevista rahoitusratkaisuista.

Yhteiskunnallisten innovaatioiden edistäminen

Kestävyysmurros, osaamisen ja työn muutos, eriarvoisuus, hyvinvointivaje, työvoimapula ja ikääntyminen pakottavat suomalaisen yhteiskunnan määrittelemään uudelleen, miten ja millä ehdoin luomme hyvinvointia. Yhteiskunnan uudistamiseen tarvitaan yhteiskunnallista innovointia.

Miten yhteiskunnallisia innovaatioita voidaan edistää Suomessa? Tutustu osaamiskeskuksen politiikkasuositukseen ja keskustelualoitteeseen yhteiskunnallisten innovaatioiden edistämisestä.

 • Artikkeli

  Politiikkasuositus: Kolme tekoa vauhdittamaan yhteiskunnan uudistumista

  Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tuottama politiikkasuositus yhteiskunnallisen innovaatiotoiminnan edistämisestä.
 • PDF

  Sosiaalinen innovaatio – sanoista tekoihin

  Osaamiskeskuksen yhteiskunnallisen innovaatiotoiminnan rahoitusta ja muita tukirakenteita koskevan työn taustaksi laadittu selvitys.