Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO
(jäljempänä YYO)
c/o: ARVO ry, y-tunnus 2614991-1 Postiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. info(at)arvoliitto.fi

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT

Susanna Kallama, susanna.kallama(at)arvoliitto.fi, puh.  040 587 2445.

REKISTERIN NIMI

 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n uutiskirjeen tilaajat.
 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n y-yritysten lista.
 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n nettisivuanalytiikka.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n toiminnasta tiedottamiseen ja markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyen.

Henkilötietoja käsitellään myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n sidosryhmien keskinäisen yhteydenpidon fasilitoimiseen (suostumukseen perustuen).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n rekistereihin kerätään alaryhmittäin seuraavia tietoja:

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n uutiskirjeen tilaajat:

 • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
 • Sähköpostiosoite

Yhteiskunnallisiksi yrityksiksi ilmoittautuneet:

 • Yrityksen itse ilmoittamien henkilöiden (toimitusjohtaja, viestintäjohtaja jne.) etu- ja sukunimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n sidosryhmärekisteri:

 • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
 • Sähköpostiosoite

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n nettisivuanalytiikka

 • Seuraavat tiedot www.yyo.fi-selaajasta: sivuille tulon lähde, selaukseen käytettävä laite (mobiili/desktop), selaajan maantieteellinen sijainti (maatasolla), selaajan klikkaamat linkit, selaajan sivustolla viettämä aika, selaamisen vuorokaudenaika, onko selaaja käynyt sivulla aiemmin.

Kaikki ryhmät: Tilaisuuksien järjestämiseen liittyen ruoka-aineallergioiden itse ilmoitetut tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen tilanneiden itse tilauslomakkeelle ilmoitetut tiedot, avoimet verkkolähteet kuten yritysten omat verkkosivut, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. YYO:n tilaisuuksiin YYO:n sivuilla ilmoittautuneet henkilöt ja ilmoittautumisen yhteydessä kerrotut yhteyshenkilöt. Yhteydenotot YYO:n henkilökuntaan kuten esimerkiksi sähköpostit, puhelinsoitot, tapaamiset, käyntikortit, sosiaalisen median yhteydenotot. Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa YYO:n eri toimintojen ja järjestelmien välillä tai toimeksiannosta markkinointiviestintäpalveluja ja YYO:n tapahtumia alihankintana tuottaville yhtiöille. YYO huolehtii siitä, että palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sopimukset ja käsittelyohjeistukset on laadittu asianmukaisesti ja vastuukysymykset otettu huomioon.

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkoisille tahoille muihin, kuin YYO:n toimintaan  liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa erityistapauksissa henkilön suostumuksella EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle YYO:n toimintaan liittyvissä tukitarkoituksissa, esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

REKISTERIN SUOJAUS JA SÄILYTYS

Kaikki henkilötiedot ovat tallennettuina ympäristöön, jossa fyysinen ja tietotekninen suojaus estää ulkopuolisen käytön. Jokaisella järjestelmän käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jolla pääsee tietystä tietoverkosta käsiksi rajattuun tietoon. Käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERITIETOJA

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle (info@yyo.fi). Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme, otathan yhteyttä: info@yyo.fi

ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄREKISTERI

Osuuskuntien Keskusjärjestö
Pellervo ry:n tietosuojaseloste
Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n toimintaan

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste yhteisölle Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry. Laadittu 9.5.2023.

1 Rekisterinpitäjä

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry
Simonkatu 6, 00100 Helsinki

Palvelun tuottaa Hakosalo Oy
Pohjoisranta 11 C, 28100 Pori

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarmo Hänninen, yritysneuvonnan kehittämispäällikkö
jarmo.hanninen@pellervo.fi

Puh. 0407660236

3 Rekisterin nimi

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • Henkilön suostumus
 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n asiakas- ja sidosryhmätyön hoitaminen

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu:

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakas- ja sidosryhmäsuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakas- ja sidosryhmätapahtumasta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta ja sidosryhmiltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakas- ja sidosryhmätapaamisista, asiakkaiden ja sidosryhmien käyttämien järjestelmien kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas tai sidosryhmä luovuttaa tietojaan.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Markkinoinnin osalta tietoja saadaan myös Lianan tarjoamien viestintä- ja markkinointiratkaisujen kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Yritys- ja sidosryhmätietoja voidaan julkaista organisaation tarjoamissa palveluissa (esimerkiksi yrityshakemisto). Yritys- ja sidosryhmäasiakas voi itse muokata näkyvyyttään palveluissa.

Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille vain siinä määrin kuin on tarpeen. Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitamisen kannalta oleellisia henkilötietoja voidaan siirtää asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitamisen kannalta oleellisten järjestelmien (esim. uutiskirjeet, tapahtumien hallinta yms.) välillä.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU / ETA-maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).