Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimus

Yhteiskunnallisiin yrityksiin kohdistuva tutkimus tuottaa tietoa ja ymmärrystä, joka tukee suomalaisen yhteiskunnan rakentajia ja uudistajia, auttaa luomaan uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja sekä edistää tutkimusperustaista yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Osaamiskeskus edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusta tuottamalla tietoa, kokoamalla tutkijoiden ja kehittäjien verkostoja sekä kehittämällä alan opetusta.

Tutkimuksen tilanne Suomessa

Vuosina 2003–2023 Suomessa tehtiin 145 vertaisarvioitua akateemista tutkimusta yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta. Sosiaalisista innovaatioista tehtiin 129 tutkimusta. Artikkelien vuosittainen julkaisutahti on selvästi kasvanut vuodesta 2016 alkaen.

Suomalaisissa korkeakouluissa ei ole yhteiskunnalliseen yritystoimintaan keskittyviä tutkimus- ja koulutusohjelmia tai professuureja. Tietoa yhteiskunnallisen yritystoiminnan vaikutuksista on vähän. Tutkimuksen lisääminen on tärkeää, jotta yhteiskunnallisten yritysten erityisrooli ja vaikuttavuus yhteiskunnallisten haasteiden uudenlaisina ratkaisijoina ja hyvinvoinnin lisääjinä sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän talouden edistäjinä vahvistuu.

Suomessa on toiminut vuodesta 2010 lähtien yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa tiedonkeruun ja -koordinoinnin sekä tutkimuksen edistämisestä vastaavat LUT-yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ARVO ry. Osaamiskeskus on vuodesta 2021 asti esimerkiksi

 • luonut yhteiskunnallisen yritystoiminnan datasivuston
 • järjestänyt tutkijoille ja kehittäjille suunnattuja tutkimusseminaareja
 • käynnistänyt yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suunnittelun.

Osaamiskeskuksessa on laadittu myös tutkimuksen tiekartta, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen tekemisen ja kehittämisen edellytysten vahvistaminen. Se hahmottaa yhteiskunnallisten yritysten tutkimuksen nykytilaa,  tunnistaa keskeisiä tutkimuskysymyksiä ja -teemoja ja määrittää soveltavalla tutkimuksella sekä perustutkimuksella ratkaistavia haasteita.                     

Tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen yksi tehtävä on tuottaa tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta. Osaamiskeskuksessa on laadittu muun muassa

 • yhteiskunnallista yritystoimintaa koskeva datasivusto
 • ensimmäinen suomenkielinen oppikirja yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta

Osaamiskeskus osallistuu myös European Social Enterprise Monitorin eli ESEM-tutkimuksen tuottamiseen. ESEM on ensimmäinen kattava yhteiskunnallisen yritystoiminnan seurantajärjestelmä Euroopan tasolla. Tulokset julkaistaan syksyllä 2024.

 • Linkki

  Yhteiskunnallisen yritystoiminnan datasivusto

  Datasivun tavoitteena on kuvata yhteiskunnallista yritystoimintaa Suomessa laajasti rekisteriaineistoja hyödyntäen. Sivulla voi selata yhteiskunnallisia yrityksiä esimerkiksi toimialan, yhtiömuodon, koon sekä sijainnin perusteella. Sivuston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen rekistereihin, Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkin aineistoihin sekä Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n ja työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostojen aineistoihin.
 • Linkki

  Yhteiskunnallinen yritys -oppikirja

  Oppikirjassa käsitellään yhteiskunnallisen yrityksen moninaisuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia eri näkökulmista ja useiden esimerkkien kautta. Kirja sisältää tietoa muun muassa yhteiskunnallisten yritysten määrittelystä, niiden paikallisista ja alueellisista vaikutuksista, yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta sekä innovaatioista.

Liity tutkimusverkoston uutiskirjelistalle

Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksesta? Liity tutkimusverkoston uutiskirjeen tilaajaksi, niin lähetämme sinulle tutkimustoiminnan ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia sisältävän uutiskirjeemme pari kertaa vuodessa. Listalle voit liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maarit.laakso@arvoliitto.fi.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusseminaarit

Akateeminen kumppanuusryhmä

Osaamiskeskuksen kokoaman kansainvälisen akateemisen kumppanuusryhmän tehtävänä on

 • edistää yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevan tiedon hyödyntämistä ja saavutettavuutta tutkimuksessa, poliitikassa ja  kehittämisessä
 • kasvattaa tutkimuksen määrää ja parantaa sen laatua
 • jakaa kansainvälisesti näkemyksiä ja kokemuksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksesta.

Akateemisen kumppanuusryhmän jäsenet

Professor, University of Stirling

Michael tutkii pääasiassa yhteiskunnallista yritystoimintaa ja taloudellisen toiminnan vaihtoehtoisia muotoja. Hän on kirjoittanut laajasti muun muassa yhteiskunnallisten yritysten vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin, yhteisötaloutta tukevista ekosysteemeistä sekä innovatiivisista rahoitusmekanismeista kuten SIB-rahastoista.  

Lue lisää >
Google Scholar-profiili >

Michael’s primary area of research concerns social enterprise and other ‘alternative’ economic forms.

He has written extensively on the health and wellbeing impacts of social enterprises; on policy ecosystems supporting the social economy; on collaborative governance and co-production involving nonprofits and the public sector; and on innovative and controversial funding mechanisms such as Social Impact Bonds.

Read more > 
Google Scholar profile >

Professor and Director of the Melbourne Social Equity Institute

Jo on huippuluokan tutkija yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja sosiaalisten innovaatioiden alalla Australiassa. Hänen työnsä keskittyy sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamiseen uusilla tavoilla organisoida, resursoida ja skaalata yhteiskunnallista muutosta. Lisäksi hän tutkii valtion ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välisiä suhteita. 

Lue lisää > 
Google Scholar-profiili >

Professor Jo Barraket AM is Australia’s premier researcher of social enterprise and a leading researcher of social innovation.

Her work focuses on how social equity is improved through new ways of organising, resourcing and scaling social change, and the relationships between state and civil society organisations in policy processes.

Read more >
Google Scholar profile >

Sophie Bacq kasvokuva

Professor of Social Entrepreneurship, IMD Lausanne

Sophie tutkii yrittäjyyden roolia vaikeasti ratkaistavien sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa yksilön, organisaation ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla. Hän on opettanut ja tehnyt empiiristä tutkimusta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa vuodesta 2006 lähtien. Hän johtaa Social Entrepreneurship Initiative -aloitetta, jonka tavoitteena on innostaa yrittäjiä, johtajia, tutkijoita ja organisaatioita muuttamaan järjestelmää ja luomaan sekä jakamaan uusia ratkaisuja positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen saavuttamiseksi.  

Lue lisää >
Google Scholar-profiili >

A globally recognized thought leader in social entrepreneurship and change, Sophie investigates and theorizes about entrepreneurial action to solve intractable social and environmental problems, at the individual, organizational, and civic levels of analysis.

She has taught and conducted empirical research on social entrepreneurship in Europe, the United States, and South Africa since 2006.

She has published over 40 articles in top-tier management and entrepreneurship journals, for which she has received multiple awards. Sophie is the Co-Director (with Jill Kickul) of The Annual Social Entrepreneurship Conference, and Lead Faculty of the award-winning Annual Social Entrepreneurship Doctoral Seminar.

At IMD, she leads the Social Entrepreneurship Initiative, which aims to inspire entrepreneurs, leaders, scholars, and organizations to change the system and to create and share new solutions for positive societal change.

Read more >
Google Scholar profile >

Professor, DePaul University 

Maija keskittyy opetuksessaan ja tutkimuksessaan siihen, miten yrittäjät rakentavat taloudellisesti menestyviä yrityksiä, jotka edistävät positiivista yhteiskunnallista muutosta. Hänen tutkimusaiheisiinsa lukeutuvat muun muassa joukkorahoituksen strategiat, vaikuttava yrittäjyys, inklusiivinen johtaminen, yrityksen arvot, johtamistavat ja varhaisen vaiheen startupien menestys. 

Lue lisää >
Google Scholar-profiili >

Maija’s teaching and research focus on how entrepreneurs build financially successful businesses that contribute to positive social change. She sheds light on subjects such as crowdfunding strategies, social impact entrepreneurship, inclusive management styles, company values, leadership styles and early-stage startup success.  

Read more > 
Google Scholar profile >

Associate Professor of Sustainability, ESCP Business School in Paris  

Gorgi on suorittanut tohtorin tutkinnon Oxfordin yliopistossa ja on aiemmin työskennellyt vanhempana tutkijana Heidelbergin yliopistossa. Tutkimuksissaan hän käsittelee yhteiskunnallista yrittäjyyttä, sosiaalisia innovaatioita ja vaikuttavuutta. Erityinen painopiste on siinä, miten sektoreiden välinen yhteistyö edistää yhteiskunnallista muutosta ja auttaa vastaamaan ympäristöön liittyviin sekä sosiaalisiin kestävyyshaasteisiin.

Lue lisää >
Google Scholar-profiili >

Gorgi earned a PhD from the University of Oxford and has previously worked as a senior researcher at the University of Heidelberg. In his research, he deals with social entrepreneurship, social innovations and impact, with a particular focus on how cross-sector collaborations and new field emergence promote societal transformations and contribute to addressing environmental and social sustainability challenges. 

Read more > 
Google Scholar profile >

Professor,  Queen’s Business School (QBS) in Belfast, International Business, Entrepreneurship, and Marketing 

Simonin opetus ja tutkimus sijoittuvat yrittäjyyden rooliin yhteiskunnallisessa muutoksessa.  Hän tutkii yhteistyötä, josta syntyy uusia sosiaalisen innovaation muotoja keskittyen politiikan ja organisaatiokäyttäytymisen väliseen rajapintaan. Menetelmällisesti hän yhdistää innovatiivisesti etnografisia, verkostoanalyysi- ja diskurssianalyysitekniikoita. 

Lue lisää >
Google Scholar-profiili >

Simon’s teaching and research sit within the area of entrepreneurship as social change. Focusing on the interface between public policies and organisational behaviour, he investigates the collaborative contexts from which new forms of social innovation emerge. Methodologically he combines innovative combinations of ethnographic, network analysis and discourse analysis techniques. 

Read more >
Google Scholar profile >