Yhteisötalouden organisaatioiden koulutustarpeita selvitetty

Koulutustarveselvityksessä yhteisötalouden organisaatioille painotettiin liiketoiminnan, digitalisaation, kestävän kehityksen sekä yhdenvertaisen ja monimuotoisen työpaikan teemoja. Lisäksi selvitettiin eri koulutusmuotojen soveltuvuutta osaamisen kehittämiseen. Selvitys toteutettiin 1.9.–30.11.2023.


Selvityksen perusteella organisaatiot kaipasivat lisää osaamista markkinoinnista, brändäyksestä sekä palvelun muotoilusta ja hinnoittelusta. Myös strategiseen suunnitteluun liittyvä osaaminen koettiin tärkeänä.

Sosiaalialan asiantuntijat kaipasivat koulutusta kirjanpidon ja taloushallinnon perusteista. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osatyökykyisyyden termeihin toivottiin selkeytystä.

Digitaaliset työkalut olivat osalle tuttuja, mutta henkilöstö tarvitsisi koulutusta perusasioihin. Tekoälykoulutus koettiin tarpeelliseksi, kunhan tekoälyn käyttötarkoitukset selkeytyvät. Digitaitojen hallinnan tuottamat epätasa-arvotilanteet ja yksilöiden erilaiset lähtökohdat toivottiin huomioitavan koulutuksessa. Tietoturvallisuuden ja tietosuoja-asioiden koettiin olevan hallinnassa.

Kestävän kehityksen teemat tärkeitä

Noin puolella selvityksen kyselyyn vastanneista ei ollut mielestään riittävästi osaamista vaikuttavuuden mittaamisesta, tulevaisuusosaamisesta ja vastuullisuusraportoinnista. Lisäksi moni organisaatio kaipasi enemmän tietoa kestävästä kehityksestä ja sen huomioimisesta omassa työssään. Esimerkiksi kiertotalousteema koettiin tärkeänä. Kestävyysnäkökulmien tulisi olla läpileikkaavia kaikissa koulutusaiheissa.

Osatyökykyisyyteen liittyvän osaamisen työpaikalla koettiin olevan hyvällä tasolla, mutta kuitenkin melkein puolet vastanneista koki tarvitsevansa lisää tietoa osatyökykyisten työllistämisen tuista.

Monikulttuurisuuden, osallisuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden teemat olivat hallussa puolella vastanneista. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvä osaaminen oli riittävällä tasolla suurimmalla osalla, ja samalla sen tärkeyttä korostettiin.

Koulutuksen toivottu ja soveltuva muoto riippuu vahvasti koulutuksen aiheesta ja organisaation työskentelyalueesta. Pienemmillä paikkakunnilla organisaatiot suosivat etäkoulutuksia lähinnä ajankäytön vuoksi. Kuitenkin monille organisaatioille kouluttautuminen näyttäytyi vahvana verkostoitumisalustana, ja verkostoituminen onnistuu paremmin lähikoulutuksissa.

Yhteisötalouden toimijat huomioon koulutustarjonnassa

Koulutustarveselvityksen tuloksia tullaan esittelemään tarkemmin koulutusorganisaatioille. Tavoitteena on, että yhteisötalouden toimijoita ja niiden kehittymistä palvelevat koulutukset huomioidaan koulutustarjonnassa. Osaamiskeskus voi tarjota tiedollista tukea koulutuksen suunnitteluun ja sisältöihin.

Lisätietoja: vastuukoordinaattori Jarmo Hänninen, 040 766 0236, jarmo.hanninen@pellervo.fi