Mittaripankkeja vaikuttavuuden mittaamiseen

Alle on koottu tutustumisen arvoisia mittaripankkeja vaikuttavuuden mittaamiseen. Vaikuttavuuden mittaamismenetelmiä kehitetään eri toimialoilla myös jatkuvasti lisää. Kannattaakin seurata ja tutustua alan toimijoiden mittareihin ja mittaamisen tapoihin ja mahdollisuuksien mukaan kehittää myös yhdessä samanlaisen toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen menetelmiä.  

Mittaripankkeja

TOIMIA-tietokanta on ilmainen ja avoin työväline kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille. Tietokannassa julkaistut mittarit ovat käyneet läpi TOIMIAn arviointiprosessin, jossa niiden pätevyyttä, toistettavuutta ja käytettävyyttä on arvioitu.

Tutustu TOIMIA-tietokantaan 

Suomen laajin tilasto- ja indikaattoripankki terveydestä ja hyvinvoinnista. Kokoaa tietoa useista eri tietolähteistä kuten THLn rekisterit, FinSote-tutkimus, TEAviisarin tiedonkeruut, Kouluterveyskysely, LTH, Tilastokeskus ja KELA. Sisältää myös hyvinvointikompassin ja HYTE-kertoimen sisällöt.  

Tutustu Sotkanet-tietopalveluun

Tilastotietoa väestön terveys- ja hyvinvointieroista sekä palveluista alueittain, väestö- ja koulutusryhmittäin. Sivusto sisältää tulosraportteja eri tutkimuksista (esimerkiksi FinSote, FinTerveys, FinLapset ja UTH). 

Tutustu terveytemme.fi-tietopalveluun

Tietoa kunnan toiminnasta kuntalaisten terveyden edistämiseksi seitsemältä eri toimialalta. 

Tutustu TEA-viisariin

Kahden vuoden välein toteutettavan 4.-5. luokkalaisten, 8.-9. luokkalaisten ja toisen asteen koulutuksen kouluterveyskyselyn tuloksia. Kouluterveyskysely sisältää kattavasti seurantatietoa ja indikaattoreita hyvinvoinnin ja terveyden eri ulottuvuuksista. 

Tutustu Kouluterveyskyselyiden tuloksiin

Kokoaa keskeiset indikaattorit lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä. Sisältää liikuntaa koskevat tiedot kouluterveyskyselystä.

Tutustu lasten ja nuorten liikuntaindikaattoreihin

Valtion nuorisoneuvoston sivusto sisältää Nuorisobarometrin indikaattorit ja nuorten hyvinvointi-indikaattoreita. 

Tutustu Tietoa nuorista -sivustoon

 

 

Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista.  

Tutustu Tilastokeskuksen aineistoihin

Kohortti -87 rekisteriin perustuva työkalu syrjäytymisen riskitekijöistä ja indikaattoreista.  

Tutustu työkaluun

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäinen mittaristo väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen, palvelujen tarpeen arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Valmistunut vuonna 2019. 

Tutustu mittaristoon

Global Impact Investing Networkin kehittämä indikaattori-/mittaripankki, jota kehitetään aktiivisesti vastaamaan erityisesti kansainvälisten vaikuttavuussijoittajien ja yritysten tarpeisiin. Indikaattoripankki on ladattavissa Excel-tiedostona tai järjestelmään voi luoda tunnukset.  

Tutustu indikaattoripankkiin

YK:n Kestävän kehityksen (SDG) tavoitteita ja indikaattoreita Suomessa ylläpitää Tilastokeskus. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. 

Tutustu kestävän kehityksen indikaattoreihin

UK:n kehitysyhteistyöverkosto BOND on koonnut yli 200 henkilön ja 100 organisaation kanssa Impact Builder-työkalun, joka sisältää laajasti indikaattoreita erilaisten tulosten seurantaan. Työkalun voi ladata sivustolta Excel-muodossa.  

Tutustu Impact Builder-työkaluun

UK Big Society Capitalin kehittämä työkalu yhteiskunnallisten vaikutusten ja niiden mittareiden valinnan tueksi. 

Tutustu työkaluun