Tuettu osaamisen kehittäminen

Tuettu osaamisen kehittäminen on malli, jossa valmennus tarjoaa tukea ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Valmennus on toimintaa, joka tukee niin työnantajaa kuin työntekijää.


Työnantajalle valmennus tarjoaa neuvoja taloudellisista tukimuodoista sekä lisää ymmärrystä työntekijän prosessista. Valmennus voi toimia myös tukena työntekijän ja työnantajan välisissä keskusteluissa. Valmentaja toimii linkkinä työntekijän muihin ammattilaisverkostoihin.

Oppijalle, eli työntekijälle, valmennus tarjoaa lisätukea työyhteisön ja oppilaitoksen ohella.

1. Aloitus

Aloitusvaiheessa kartoitetaan oppijan elämäntilanne sekä osaaminen, jotta voidaan yhdessä suunnitella juuri hänen tarpeisiinsa vastaava oppimispolku. Valmentaja toimii tässä työnantajan kanssa yhteistyössä.

Elämäntilanteen kokonaisuuteen kuuluvat perhetilanne, terveys, toimintakyky, opiskelua kuormittavat tekijät ja muut käytännön asiat.

Osaamiseen liittyy aiemman osaamisen lisäksi valmiudet, vahvuudet sekä erityisen tuen tarve opintojen suorittamiseen liittyen.

Jos oppija on jo jossain tietyssä työssä, otetaan tässä vaiheessa huomioon myös työnantajan tarpeet osaamisen kehittämiselle.

Oppijan ollessa työtön tai työvoimapalvelussa oleva henkilö, rakennetaan tavoitteet ja oppimispolku työllistyminen huomioon ottaen.

2. Ammatillisen osaamisen hankkiminen ja sanoittaminen

Ammatillista osaamista voi hankkia hyvin monenlaisissa eri ympäristöissä. Osaamista voi kertyä jo ennen kuin opinnot ovat edes mielessä tai osaamista voi alkaa kerryttämään suunnitelmallisesti esimerkiksi uuden tehtävän aloittamisen yhteydessä. 

Työssä tapahtuva ammatillisen osaamisen kertyminen on mahdollista saada näkyväksi tutkintosuorituksina silloin kun kyseessä on työ, jonka tehtävät vastaavat ammatillisen koulutuksen eri tutkintojen sisältöjä. Ammatillisen koulutuksen tutkintotasoja ovat perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Tällöin puhutaan työskentely-ympäristön opinnollistamisesta yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Näissä tapauksissa osaamisen kerryttäminen tehdään opetussuunnitelmaan pohjautuen. Opetussuunnitelmiin voit tutustua https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

Muita keinoja ammatillisen tutkinnon suorittamiseen työssä ovat tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen ja koulutussopimuksella opiskeleminen tai oppisopimus.

Kaikissa edellä mainituissa on mahdollista räätälöidä koulutus vastaamaan oppijan sekä työnantajan tarpeita. Ammatillisista tutkinnoista voi suorittaa vain tutkinnon osia, jos ei ole tarvetta koko koulutuksen käymiselle.

Kun ammatillista osaamista opiskellaan työssä, on automaattisesti tukena työyhteisö, josta yksi henkilö on nimetty erityisesti opiskelijan ohjaajaksi. Lisäksi tukea ja ohjausta tarjoaa oppilaitoksen henkilökunta: opettaja, opinto-ohjaaja sekä opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Tuetussa osaamisen hankkimisessa näiden lisäksi oppijalle on tarjolla valmennuksen tuki.

Oppisopimusopiskelun tueksi on joillain oppilaitoksilla tarjolla erilaisia palveluita. Vieraskieliselle opiskelijalle voi olla esimerkiksi saatavilla suomen kielen oppimiseen työpaikalle jalkautuvaa lisäopetusta.

Jos tarvittava osaaminen on korkeakoulutusta vaativaa, tulee opinnot aloittaa hakeutumalla ensin sisään korkeakouluun. Korkeakouluopinnot toteutuvat yleensä ennalta ilmoitetun aikataulun ja suunnitelman mukaan ja niissä on vähemmän mahdollisuuksia henkilökohtaiseen räätälöintiin kuin ammatillisissa opinnoissa. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista tehdä aiemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) ja se kannattaa huomioida opintoja aloittaessaan.

3. Jatkopolku

Tuettu osaamisen kehittämisen malli on monesti käytössä tilanteessa, jossa oppija hakee välityömarkkinoilta lisää osaamista työllistyäkseen tai hakeutuakseen opiskelemaan oppilaitokseen.

Välityömarkkinoilla työssä opiskelu on myös hyvä keino testata alan sopivuutta.

Jatkopolku opinnoista työhön tai koulutukseen rakentuu aina henkilökohtaisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi tietyissä ammateissa on hyvä käydä osa tutkinnosta ensin työssä oppien, jonka jälkeen osa oppilaitoksessa ja lopulta palata oppisopimuksella jatkamaan opinnot loppuun.

Kaikessa ammatillisessa koulutuksessa on voimassa henkilökohtaistamisen periaate. Kaikki tuleva koulutus rakennetaan aiemman osaamisen päälle palvelemaan työllistymistavoitteita.

4. Rinnalla kulkeva valmennus ja suunnitelma

Opiskeluun ja osaamisen kerryttämiseen on monia mahdollisuuksia sekä malleja. Prosessit eivät kuitenkaan yleensä kulje yhtä suoraviivaisesti kuin ne on kirjoitettu. Tällöin rinnalla kulkeva valmennus tukee, ohjaa ja selvittelee asioita.