Yritysten ekosysteemiajattelusta vauhtia liiketoimintaan

Verkostot ja yhteistyö ovat nykyisin myös yrityksille yhä keskeisimpiä kilpailutekijöitä. Suomessa kehitetään parhaillaan yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemiä, joka osallistuu jatkossa tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.


Tietointensiivisessä yhteiskunnassa verkostot ja yhteistyö ovat yhä tärkeämpiä kilpailutekijöitä, kun yritykset keskittyvät kilpailemaan jatkuvasta innovoinnista tehokkuuden sijaan. Tämä edellyttää myös perinteiset organisaatioiden rajat ylittävää työskentelyä monialaisissa yhteistyöverkostoissa

Erityisesti digitalisaation myötä yritysten toimintaympäristö on muuttunut verkottuneempaan suuntaan. Yhä useammin puhutaan yritysekosysteemeistä, joissa yritykset toimivat ja joissa ne ovat riippuvaisia toistensa menestymisestä.  

Juuret yritysekosysteemi-termiin löytyvät jo lähes 30 vuoden takaa James F. Mooren Business Ecosystems -käsitteestä. Ekosysteemit ovat tarkoituksellisia taloudellisten toimijoiden yhteisöjä, joissa jokaisella toimijalla on rooli kokonaisuudessa. 

Yrittäjyyttä ja innovaatioita kehittäviä yrityshautomoita ja kiihdyttämöitä on perustettu kiihtyvään tahtiin viime vuosina, usein korkeakoulujen yhteyteen tai niiden kanssa. Tulevaisuuden haasteita ratkottaessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisen (TKI) yritystoiminnan merkitys kasvaa entisestään. 

Menestyksen eväät yrityshautomosta

Nykytyöelämän jatkuvan osaamisen päivittämisen vaatimus haastaa myös korkeakoulut tarjoamaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Suuri joukko korkeakouluja onkin perustanut opiskelijoille ja tutkijoille suunnattuja yritysideahautomoita sekä kiihdyttämötoimintaa. 

Tutkimuksen mukaan, yritys menestyy todennäköisimmin toiminnassaan, jos se käynnistää liiketoimintansa tai kasvattaa sitä korkeakoulun yhteydessä toimivassa yrityshautomossa (Lasrado et al., 2016). Yrityshautomot tarjoavat aloittaville yrityksille liiketoiminnan tukiprosessia tarjoamalla yrittäjille niiden tarvitsemia resursseja ja palveluita.  

Menestyksen resepti löytyy korkeakoulujen kattavista toimiala- ja yhteistyökumppaniverkostoista, joista myös niiden hautomo- ja kiihdyttämötoimintaan osallistuvat yritykset hyötyvät. Korkeakoulujen yrityshautomot ja -kiihdyttömät voivat toimia ovien avaajina, mutta ne usein myös auttavat yrityksiä näyttäytymään luotettavina ja alallaan pätevinä toimijoina.  

Strategia viitoittaa askelmerkit

Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategian (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021) tarkoituksena on yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteena on lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää ja tunnettuutta sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja vaikuttavuusosaamista. 

Tavoitteena on myös mahdollistaa elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Tätä varten tarvitaan joukko koordinoituja toimia, joiden on oltava sekä pitkäaikaisia että katalyyttisiä lyhyellä aikavälillä. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on perustettu toteuttamaan näitä strategisia tavoitteita.

Strateginen työ vaatii läheistä vuoropuhelua useiden sidosryhmien kanssa, sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Korkeakouluilla on tärkeä tehtävä yhteistyön mahdollistamisessa ja koordinaatiossa.                                                

Ekosysteemitarkastelulla oikea kasvupaikka yrityksellesi 

Ekosysteemiajattelu auttaa yhteiskunnallisia yrityksiä hahmottamaan, miten yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa voi tukea sekä yrityksen liiketoiminnallisia mutta myös yhteiskunnallisia tavoitteita.  

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus toteuttaa kevään aikana yhteistyöverkoston kanssa suunnittelutyöpajojen sarjan. Sen pohjalta yhteensä viisi hautomoa ja kiihdyttämöä toteuttavat yhteiskunnallisille yrityksille räätälöidyt pilottiohjelmat syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Pilotteja varten hautomot ja kiihdyttämöt kehittävät omia verkostojaan ja tukipalvelujaan kattamaan erityisesti yhteiskunnallisille yrityksille oleellisia toimijoita sekä liiketoiminnan ja vaikuttavuuden kysymyksiä. Tavoitteena on, että hautomoilla ja kiihdyttämöillä on tulevaisuudessa paremmat edellytykset tukea yhteiskunnallisia yrityksiä osana toimintaansa.  

Kevään pilotteihin hakeutumisesta tiedotetaan myöhemmin – seuraa siis Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia, ja hae mukaan ohjelmaan.  

Yhteiskunnallisten yritysten hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan kehittämistyötä tehdään monialaisessa verkostossa.

Lue lisää!

  • Moore J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), 75–86. 
  • Lasrado, V., Sivo, S., Ford, C. et al. Do graduated university incubator firms benefit from their relationship with university incubators?. J Technol Transf 41, 205–219 (2016). https://doi.org/10.1007/s10961-015-9412-0 
  • Työ- ja elinkeinoministeriö (2021). Yhteiskunnallisten yritysten strategia. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:41, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-884-4  
  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, www.yyo.fi

Teksti: Elli Keränen & Harri Kostilainen

Elli Keränen on Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijana, joka innostuu visioista ja uskoo parhaiden ratkaisujen syntyvän yhteistyön voimalla

Harri Kostilainen on Diakin erityisasiantuntija, YTT, jonka ydinosaamista on useita intressejä ja toimijoita yhdistelevien kehittämisprojektien suunnittelu, toteutus ja johtaminen hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden uudelleen suuntaamiseksi.