Muistilista sosiaalisen innovaation jatkokehittäjälle

Sosiaalinen innovaatio tavoittelee vaikuttavuutta oman toiminnan ulkopuolellakin. Sosiaalisen innovaation siemenenä on yhteiskunnallinen ongelma, joka kaipaa parannusta. Parhaassa tapauksessa ongelma ja sen ratkaisu tunnistetaan laajasti monella yhteiskunnan tasolla.


Jäsennä vaikuttavuusketju ja muutosteoria

Mitä haluat muuttaa? Mitä vaikutuksia uudistuksellasi ennakoit olevan? Mitä laajempaa vaikuttavuutta innovaatiosi parhaimmillaan saa aikaan yhteiskunnassa?

Sosiaalisen innovaatiosi suunnittelu lähtee liikkeelle yhteiskunnallisesta ongelmasta, johon haet ratkaisua. Ongelmat ovat usein moninaisia ja niihin voi vaikuttaa monella eri tavalla. Voit koota ratkaisusi raamit vaikuttavuusketjupohjaan (pdf), jonka avulla hahmotat sosiaalisen innovaatiosi tarpeen, resurssien ja vaikuttavuuden suhdetta.

Täytettävä vaikuttavuusketjupohja kuvana. Tämä pohja kokonaisuudessaan pdf-muodossa leipätekstin linkissä.

Toiminnallasi on vaikutuksia eli välittömiä muutoksia sekä vaikuttavuutta eli muutoksia, jotka näkyvät vasta kuukausien tai vuosien päästä. Vaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria eli ne voivat vaikuttaa suoraan omiin asiakkaisiisi tai kohderyhmääsi tai epäsuorasti esimerkiksi asiakkaiden lähipiiriin, palvelujärjestelmään tai koko yhteiskuntaan. Esimerkiksi osatyökykyisiä työllistävän yrityksen vaikutus on, että osatyökykyiset henkilöt pääsevät palkkatyöhön. Työllistämisen vaikuttavuus taas on sitä, että työntekijöiden osallisuus, elämäntilanne ja taloudellinen tilanne tasaantuvat, työpaikka puolestaan saa motivoituneita työntekijöitä ja kantaa yhteiskuntavastuutaan. Koko yhteiskunnan tasolla työllisyysaste kasvaa ja siten sosiaaliturvamenot pienenevät.

Toiminnalla voi myös olla epätoivottuja vaikutuksia. Pystyt ennaltaehkäisemään näitä, kun perehdyt yhteiskunnalliseen ongelmaan ja kohderyhmiisi syvällisesti ja osaat huomioida näihin liittyvät laajemmat yhteiskunnalliset prosessit. Esimerkiksi osatyökykyisiä työllistävän yrityksen kannattaa räätälöidä työtä kunkin työntekijän työkykyyn sopivaksi ja perehtyä työllistämiseen liittyviin tukiin. Silloin työntekijä pystyy tarjoamaan parhaan mahdollisen työpanoksensa kuitenkaan kuormittumatta. Kuormittuneen työntekijän hyvinvointi laskee samalla kun sairauspoissaolojen määrä ja terveydenhuoltokustannukset nousevat.

Ota huomioon myös kunkin vaikuttavuusketjun lenkin haasteet ja olettamukset. Esimerkin tapauksessa oletuksena on, että yrityksen toiminta-alueella on osatyökykyisiä työnhakijoita, joilla on tarvittavaa osaamista ja motivaatiota yrityksen tarjoamaa työtä kohtaan. Yritys ei myöskään voi täyttää tarkoitustaan, jos sen toiminta ei ole taloudellisesti tarpeeksi vakaa työntekijöiden palkkaamiseen. Yritys voi saavuttaa vaikuttavuustavoitteensa vain, jos sen toiminta on kestävällä pohjalla.

Innovaatiosi on vaikuttava vasta kun se on skaalattu

Toimintamalli on sosiaalinen innovaatio vasta kun se on laajemmassa käytössä. Kerro sosiaalisesta innovaatiostasi rohkeasti! Vaikuttava sosiaalinen innovaatio näkyy ja kuuluu oman kohderyhmänsä ulkopuolellakin. Esimerkkiyrityksemme paitsi työllistää osatyökykyisiä myös puhuu osatyökykyisten työllistämisen puolesta verkostoissaan ja julkisessa keskustelussa. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa yrityksen toiminta on niin vaikuttavaa, ettei alkuperäiselle toiminnalle ole enää tarvetta. Vuosien kuluttua esimerkkiyritys saattaa huomata, että osatyökykyisten henkilöiden työmahdollisuudet ovat kohentuneet koko yhteiskunnassa niin paljon, etteivät he tarvitse erillisiä tukitoimia. Sen sijaan jokin toinen joukko saattaa olla entistä hankalammassa työmarkkina-asemassa.

Skaalaamalla sosiaalisen innovaatiosi voit moninkertaistaa sen vaikuttavuuden. Skaalausmahdollisuuksia voi miettiä jo suunnitteluvaiheessa, mutta niitä kannattaa toteuttaa viimeistään silloin, kun olet saanut yrityksesi toiminnan kestävälle pohjalle. Etsi aktiivisesti uusia kohderyhmiä ja soveltamisen tapoja. Sosiaalinen innovaatio voi laajeta uusiin kohderyhmiin tai toiminta-alueisiin. Esimerkkiyrityksen uusi kohderyhmä voisi olla esimerkiksi se, että osatyökykyisten lisäksi yrityksesi työllistäisi myös pitkäaikaistyöttömiä yli 55-vuotiaita. Uusi kohderyhmä toisi mukanaan myös uusia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tukevia hankkeita ja yhdistyksiä.

Haluatko, että kehittämäsi sosiaalinen innovaatio on kaikkien vapaasti käytettävissä? Koetko, että sosiaalinen innovaatiosi kukoistaisi, kun kuka tahansa voisi perustaa yrityksen sinun liiketoimintasi pohjalta? Vai haluatko suojata sosiaalisen innovaatiosi, jolloin pystyt hallitsemaan sen laatua ja saamaan tuloja? Toimintamallin suojaaminen vie resursseja, joten näitä vaihtoehtoja kannattaa punnita tarkkaan.

Sosiaalisen innovaation suojaamisen hyödyt -vuokaavio kuvana. Tämä kaavio kokonaisuudessaan pdf-muodossa leipätekstin linkissä.

Esimerkkiyritys on hionut osatyökykyisten työllistämisen toimintamallin omassa toiminnassaan ja huomannut, että toimintamallilla on paljon lyhyt- ja pitkäaikaista hyötyä yritykselle, työntekijöille ja yhteiskunnalle. Yritys haluaa, että muutkin rekrytoisivat ja perehdyttäisivät työntekijöitään kuten he. Yritys julkaisee toimintamallinsa avoimesti kenen tahansa käyttöön, koska he haluavat sen mahdollisimman laajaan käyttöön eivätkä he halua varata resurssejaan toimintamallin jatkokäytön laaduntarkkailuun. Toimintamallia levittämällä he kuitenkin edistävät yhteiskunnallista päämääräänsä ja heidän brändinsä saa näkyvyyttä.

Lue lisää

Asiantuntijalta-sarja: Vaikuttavuusperusteinen liiketoiminta yhdistää sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen hyödyn

Muistilista sosiaalisen innovaation kehittäjälle

Mitä tulee ottaa huomioon omaa sosiaalista innovaatiota suojatessaan?

Yrittäjän materiaalipankki

Vaikuttavuusketju (täytettävä pdf)

Sosiaalisen innovaation suojaamisen hyödyt (pdf)

Sosiaalisen innovaation suojausvaihtoehdot (pdf)