Työkyvyn tuki

Työtehtävien ja työprosessien muutokset ja mukauttaminen henkilön työkyvyn mukaan auttavat jaksamaan työssä eri elämänvaiheissa.

Työntekijän työsuhteen pysyvyyttä voi parantaa oikein valittu ja mitoitettu työ, työtehtävien ja -ympäristön muokkaus sekä riittävä osaaminen ja koulutus

Lue lisää:

Työkyvyn tuen malli

Työkyvyn tuen malli kokoaa toimintaohjeet ja roolit

Työntekijät ja johto kokoavat yhdessä työkyvyn tuen eli varhaisen tuen mallin. Mallissa kuvataan tavat, joilla organisaatiossa toimitaan, kun työntekijälle kertyy sairauspoissaoloja tai hänen työkykynsä heikentyy. Mallissa eritellään työntekijän, esihenkilöiden ja työterveyshuollon tehtävät. Siten kaikilla työntekijöillä on tiedossa organisaation yhteiset pelisäännöt. Mallit kootaan kaikkien työntekijöiden eduksi, ei pelkästään osatyökykyisille työntekijöille.

On tärkeää, että työryhmissä ja toimintatavoissa tunnistetaan työkyvyn tukemisen tarpeet. Osatyökykyiseltä henkilöltä kannattaa kysyä neuvoja esimerkiksi siihen millaiset kokouskäytänteet olisivat toimivia.

Alle 20 työntekijän yrityksissä työkyvyn tuen malli voi olla työpaikkaselvityksestä tehdyn raportin liite, yli 20 työntekijän yrityksessä toimintatavat täytyy kuvata erillisessä asiakirjassa. Työpaikkojen työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuen periaatteet ovat keskeisiä myös osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työssä jatkamisen kannalta.

Yt-lain muutoksen myötä työpaikoille tulee jatkuva kehittämissuunnitelma, jossa on tärkeää huomioida myös osa- ja täsmätyökykyisyyteen liittyvät asiat.

Työn muokkaus

Työn muokkaus vastaa sekä työnantajan että työntekijän tarpeisiin. Työn muokkauksella tarkoitetaan tapoja, joilla työtehtäviä räätälöidään työntekijän työkykyyn sopiviksi. Työtehtäviä voidaan räätälöidä väliaikaisesti esimeriksi kuntoutuksen ajan tai pysyvästi esimeriksi vammautumisen jälkeen. Muutokset saattavat vaikuttaa vain kyseessä olevaan työntekijään, tai ne voivat vaatia useamman työntekijän tehtävien uudelleen järjestelyä. Työn ja tekijän yhteen sovittaminen on todistetusti toimivaa, kun halutaan tukea työssä onnistumista.   

Työn muokkauksen kohteita voivat olla:

 • Työtehtävät
 • Työolosuhteet
 • Työympäristö
 • Työntekijän tavat tehdä työtä

Työntekijä, esihenkilö ja työnantaja keskustelevat yhdessä sopivista muutoksista ja laativat yhdessä päätetyistä muutoksista sopimuksen. Työn räätälöintiin voi kuulua esimeriksi muutokset työaikoihin, työtehtäviin, työympäristöön, apuvälineisiin, työyhteisön tuen saamiseen tai työmatkoihin.  Joihinkin muutoksiin voi saada rahallista tukea.

Yleisiä muokkauksen keinoja ovat liukuva työaika ja mahdollisuus etätyön tekemiseen. Osatyökykyisellä työntekijällä on yksityisyyden suojan puitteissa oikeus määritellä, miten laajasti hän haluaa kertoa työyhteisölle työkykyään rajoittavista tekijöistä. Työnantajalle muokkaukset ovat harvoin suuria ja kalliita. Pieniä ja helppoja muutoksia työnantajalle, todella merkittävä työntekijälle.

Esimerkkejä työn muokkauksesta

Työaikajärjestelyt

 • Joustava työaika, liukumat
 • Työajan lyhentäminen
 • Etätyömahdollisuus
 • Työn tauottaminen
 • Osa-aikainen työ

Työjärjestelyt

 • Työtehtävien rajaaminen
 • Työnjaon muuttaminen
 • Työprosessien muokkaaminen

Työn organisointi

 • Päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset tehtävälistat
 • Kalenterointi ja automaattiset muistutukset
 • Tehtävien jakaminen osiin

Ympäristön mukautus

Ympäristöä muuttamalla voidaan usein parantaa työntekijän oppimista ja toimintakykyä. Erilaiset työjärjestelyt voivat olla tehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia. Suositeltavia ovat esimerkiksi rauhallinen työtila keskittymistä vaativiin tehtäviin, mahdollisuus keskittyä yhteen työtehtävään kerrallaan tai työtoverilta saatava apu tiettyyn työtehtävään. Työtehtäviä voidaan myös organisoida uudelleen työpaikan sisällä tai sopeuttaa työaikoja ja työnteon muotoja. Työnjakoon voidaan tehdä myös muutoksia yhteistyössä työnantajan ja koko työyhteisön kanssa.

Yritys voi saada tukea yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen ja työtehtävien mukauttamiseen TE-toimiston työhönvalmentajilta ja työkykykoordinaattoreilta. Työnantajalla voi olla oikeus saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työntekijä tarvitsee työympäristön muutoksia suoriutuakseen tehtävistään työpaikalla. Työolosuhteiden järjestelytuella voi hankkia esimerkiksi työvälineitä tai tehdä työpaikalla tarvittavia muutoksia. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua.

Esimerkkejä työympäristön muokkauksesta

Työympäristömuutokset

 • Työtilojen esteettömyyden parantaminen
 • Työpisteiden mitoitus, varustus ja säädettävyys
 • Työvälineet
 • Apuvälineet ja tuet

Teknologiaratkaisut

 • Tietokoneohjelmat
 • Tietokoneen asetukset
 • Apuvälineet, lisälaitteet

Avun saaminen

 • Työyhteisön/työkaverin antama apu
 • Henkilökohtainen avustaja työssä

Työmatkaliikkuminen

 • Oman auton tarpeelliset muutostyöt
 • Kuljetuspalvelu (esim. taksin käyttö)

Lähteet ja lisätietoa

Nevala, Nina; Turunen, Jarno; Tiainen, Raija; Mattila-Wiro, Päivi. 2015. Osatyökykyiset työssä -toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74728

Nevala, Nina; Kalliomäki-Levanto, Tiina; Jääskeläinen, Kirsi; Hirvonen, Maria; Pekkarinen, Anneli; Elo, Jyrki (2011) Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla. https://www.julkari.fi/handle/10024/134965

Lue lisää: Työterveyslaitos: Mitä työn muokkaus on?