Osatyökykyisten rekrytoinnin rahalliset tuet

Osatyökykyisen henkilön rekrytoimiseen on tarjolla erilaisia tukia ja apukeinoja niin työnhakijalle kuin työnantajallekin. Niiden tavoitteena on madaltaa kynnystä palkkaukseen ja tukea onnistunutta, taloudellisesti kannattavaa rekrytointia niin työllistyvän, työnantajan kuin työyhteisönkin näkökulmasta.

Rahallisia tukia ovat:

Yrityksille hyödynnettäviä välineitä ovat myös esimerkiksi työkokeilu ja oppisopimuskoulutus.

Kaavio: onko palkkaamiseen saaatavilla tukea? 1. Työkokeilu: työntekijä ja työnantaja kokeilevat yhteensopivuuttaan. 2. Palkkatuki: Tukea työllistämiseen. 3. Työolosuhteiden järjestelytuki: Tukea työpaikan mukauttamiseen. 4. Työllistämispalkkiot: Kunnat ja kaupungit tukevat palkkaamista.

Hyvä tietää:

 • Tuet ovat yleensä harkinnanvaraisia ja ne katsotaan työnantajalle tuloksi.
 • TE-palvelut pystyvät parhaiten opastamaan tukiin liittyvissä asioissa. Ota yhteys oman alueesi TE-toimiston yrityspalveluihin tai työkykykoordinaattoriin.
 • Tukimuodot ja niihin liittyvät ohjeet muuttuvat, ajantasaiset tukimahdollisuudet kannattaa selvittää aina ennen työntekijän palkkaamista.

Palkkatuki

 

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, jonka TE-toimistot tai työllisyyden kuntakokeilut myöntävät työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tukea voivat hakea niin yritys- kuin yhdistysmuotoiset toimijat.

Palkkatuen edellytyksenä on, että työnhakijalla on puutteita työtehtävään liittyvässä ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleviin, määräaikaisiin, kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin työsuhteisiin tai oppisopimuskoulutukseen. Mahdollisuus palkkatukeen ja tarkempi palkkatukiprosentti selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuen ehdot myös riippuvat siitä onko työnantaja yritys- vai yhdistysmuotoinen. Palkkatukea ei myönnetä, jos tuettava työsuhde on alkanut jo ennen tuen myöntämistä.

Työntekijän näkökulmasta kyseessä on normaali työsuhde, josta työnantajan on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksen ehtoja sovelletaan palkkatuettuun työhön samalla tavalla kuin työsuhteisiin ylipäätään. Palkkatuki ei sinänsä vaikuta työtehtäviin, jos koulutustaso ja työkokemus ovat riittävät kyseisiin palveluihin. Toisaalta, jos toimija on julkista tukea saava yhdistys, niin 100 % palkkatuella työllistetty voi työskennellä vain yhdistyksen yleishyödyllisissä tehtävissä.

Kilpailutuksissa voidaan käyttää hankintakriteerinä myös työllistämistä. Työllistämisehdossa voi olla esimerkiksi edellytyksenä, että työntekijöistä tietty prosenttimäärä tai henkilöstökuluista tietty euromäärä kuuluu vaikeasti työllistyvien ryhmään. Käytännössä tätä voi toteuttaa palkkaamalla henkilöitä töihin yritykseen esimerkiksi palkkatuella. Palkkatukea haettaessa tulee kuitenkin ilmoittaa, käytetäänkö henkilöstöä elinkeinotoiminnassa. Jos tätä ei ilmoita, henkilöä ei voi käyttää kilpailutetussa palveluntuotannossa.

Työmarkkinatori: Palkkatuki työntekijän palkkakustannuksiin 

De minimis –tuki:

Palkkatuki on yritykselle de minimis -tukea, joka on yrityksille myönnettävää julkista tukea. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään ”vähämerkityksinen tuki eli de minimis”.

Yhteiskunnan tuet eivät voi koskaan olla päällekkäisiä ja jos palkkatuettu henkilö työskentelee esimerkiksi avustus- tai hanketoiminnassa, palkkatuki tulee merkitä hankkeelle tuloksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki

Palkkatuen hakeminen

 1. Työnhakija selvittää palkkatukiprosenttinsa TE-toimistosta tai työllisyyden kuntakokeilusta.
 2. Työnantaja hakee palkkatukea vähintään kaksi viikkoa ennen työsuhteen alkamista TE-toimiston yrityksen ja työnantajan Oma asiointi –palvelussa.
 3. Palkkatukihakemuksessa yrityksen pitää vastata vähintään toiseen alla olevista kohdista:
 4. Miten henkilön ammatillisen osaamisen puutteet vaikuttavat työtehtävässä ja miten työ parantaa henkilön ammatillista osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille?
 5. Miten henkilön vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta työtehtävässä?
 6. Palkkatukipäätöksen saavuttua voitte solmia työsopimuksen.

Esimerkki:

Työkokeilun ja palkkatukityön kautta hoiva-avustajaksi yritykseen:

 • Työnhakija on aikaisemmin opiskellut osan lähihoitajan tutkinnosta, mutta opiskelut ovat jääneet kesken terveydentilan vuoksi ja työllistyminen on ollut vaikeaa.
 • Työnhakija aloittaa ensin 3 kk:n työkokeilun yrityksessä hoiva-avustajana, jossa hän saa perehtyä työtehtäviin ohjatusti omassa tahdissaan.
 • Työkokeilu sujuu hyvin ja yritys hakee työnhakijan työllistämiseen palkkatukea TE-toimistolta hyvissä ajoin ennen työkokeilun päättymistä.
 • Yritys saa myönteisen palkkatukipäätöksen ja palkkaa työnhakijan hoiva-avustajan työtehtäviin määräaikaisesti 5 kk:n ajanjaksolle.
 • Palkkatukityö sujuu hyvin ja yritys palkkaa työntekijän vakituiseen työsuhteeseen.

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

 

Työllistämistuki on 55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, jonka TE-toimistot tai työllisyyden kuntakokeilut myöntävät työnantajalle palkkauskustannuksiin. Työllistämistukea voidaan hakea määräaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työllistämistuki edellyttää, että työtön työnhakija on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työtön vähintään 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Työllistämistuen tarkoituksena on parantaa 55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään.

Tukea voivat hakea niin yritys- kuin yhdistysmuotoiset toimijat. Tieto työttömän työnhakijan mahdollisuudesta työllistämistukeen on kirjattu henkilön työllistymissuunnitelmaan.

Työntekijän näkökulmasta kyseessä on normaali työsuhde, josta työnantajan on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksen ehtoja sovelletaan työllistämistuettuun työhön samalla tavalla kuin työsuhteisiin ylipäätään. Työllistämistuki ei sinänsä vaikuta työtehtäviin, jos koulutustaso ja työkokemus ovat riittävät kyseisiin palveluihin.

Työmarkkinatori: 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

Työolosuhteiden järjestelytuki

 

Työolosuhteiden järjestelytuen tarkoituksena on tukea työnantajaa, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua.  Tuki on harkinnanvaraista ja TE-toimiston arvioinnissa otetaan huomioon myös työnantajan taloudellinen asema suhteessa tarvittavien muutostöiden kustannuksiin.

Osatyökykyinen työntekijä voi myös saada maksutta työssä tarvitsemiaan apuvälineitä Kelan, terveydenhuollon tai työeläkeyhtiön kautta. Työmatkojen kulkemiseen työntekijällä on mahdollisuus saada vammaispalvelulain perusteella tukea omasta kunnasta. Siitä ei aiheudu kustannuksia työnantajalle.

Työolosuhteiden järjestelytuen hakeminen:

 • Keskustelkaa avoimesti työntekijän kanssa apuvälineistä. Osatyökykyinen henkilö yleisesti tietää itse, mitä apuvälineitä hän tarvitsee.
 • Tukea haetaan siltä TE-toimistolta, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat. Tukea haetaan aluehallinnon TE-asiointipalvelussa. 
 • Jos tukea haetaan muutostöihin tai työvälineiden/kalusteiden hankkimiseen, tukea on haettava kuukauden kuluessa muutostyön tekemisestä tai työvälineen/kalusteen hankinnasta.
 • Toisen työntekijän antamaan apuun myönnettävä työolosuhteiden järjestelytuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden tuntien perusteella. Maksatushakemus toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Työmarkkinatori: Työolosuhteiden järjestelytuki

Kunnan työllistämispalkkiot

Joissakin kunnissa yritykset voivat saada rekrytointipalkkiota ja/tai rekrytointi- tai yrityslisää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistämiseen.