Innovaatiopolitiikkaa suunnattava yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa nostettiin esiin tarve yhteiskunnalliselle ja sosiaaliselle innovoinnille.


Keskustelun kantavaksi teemaksi muodostui innovaatiopolitiikan sisällöllisen uudistamisen tarve. Innovaatiopolitiikalla voidaan vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen, kun rahoitusta, tukea ja osallisuutta tarjotaan laajasti myös yhteiskuntaa ja ihmisiä hyödyttävien toimintamallien kehittämiseen ja skaalaamiseen.

Pelkkä rahoituksen lisääminen ei riitä, vaan sitä tulee myös suunnata uudelleen. Innovaation yhteiskunnalliset hyödyt ja vaikuttavuus tarvitaan mukaan rahoituskriteereihin.

Järjestöjen innovaatiopotentiaali käyttöön

Suomen innovaatiopolitiikka jättää käyttämättä paljon innovaatiopotentiaalia. Kansalaisjärjestöt, jotka ovat tärkeä yhteiskunnallinen muutosvoima, loistavat poissaolollaan innovaatiopolitiikassa.

Rahoitusmekanismit eivät tunnista järjestöjen innovaatiotoimintaa riittävästi ja esimerkiksi innovaation levittämiseen tarvittavaa rahoitusta ei ole helppoa saada.

Rahoitusmekanismeissa on esteitä myös sille, että yritykset, järjestöt ja julkinen sektori tavoittelisivat yhdessä uusia innovaatioita. Järjestöt ovat kuitenkin viime aikoina yhä enemmän yhdistäneet voimiaan kehittämistyössä ja kyenneet näin entistä vaikuttavampaan toimintaan.

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen innovointi tarvitsee ymmärrystä ja yhteistyötä

Sosiaalisen innovaation ongelma on käsitteen epämääräisyys. Sosiaalinen innovaatiotoiminta jää helposti marginaaleihin, kun toimintaa ei tunnisteta.

Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen innovaation käsitettä sekä esimerkkejä Suomesta ja maailmalta tarvitaan tekemään ilmiötä näkyväksi ja ymmärrettäväksi.

Lisäksi Suomeen tarvitaan ympäristöjä, joissa ideoita voidaan synnyttää ja hyödyntää yhteiskunnallisessa ja myös kaupallisessa mielessä.

Kaupungit ja kunnat voivat toimia osaltaan luontaisina yhteiskunnallisen innovoinnin vauhdittajina ja alustoina. Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen innovointi tulisi ottaa selkeästi mukaan erilaisiin kuntien ja valtion innovaatiokumppanuussopimuksiin sekä kunnille suunnattuihin ja kuntien myöntämiin kehittämisrahoituksiin.

Pyöreän pöydän keskustelijat

Yhteiskunnallisten yritysten pyöreän pöydän keskustelussa 14.6.2023 tavoitteena oli saada ideoita ja näkemyksiä YYO:n toimintaan ja sosiaalisia innovaatioita koskevien toimenpidesuositusten muotoiluun.

Keskustelussa olivat mukana seuraavat asiatuntijat:

Hanna Heinonen, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STM

Merja Jutila-Roon, Teollisuuden palkansaajat ry

Harri Länsipuro, työ- ja elinkeinoministeriö

Katri Kallio, VTT

Kimmo Kumlander, Silta-Valmennus ry

Tapani Kojonsaari, työ- ja elinkeinoministeriö

Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry

Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö

Markus Raivio, Kukunori ry.

Elisa Ramstad, Business Finland

Tarmo Lemola, fasilitaattori

Soile Kuitunen, fasilitaattori, kutsuja, Kuntoutussäätiö

Materiaalit

Keskustelualoite sosiaalisen innovaation edistämiseksi Suomessa (Tarmo Lemola) >>

Pyöreän pöydän keskustelu sosiaalisista innovaatioista – muistio >>