Suunnittelen yritystä, joka työllistää osatyökykyisiä – mitä minun tulisi ottaa huomioon?

Osatyökykyisten työllistämistä voi lähestyä ainakin kolmella tavalla. Voit palkata osatyökykyisiä, vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan tai yhdistellä kahta edellistä.


Jos yrityksesi keskeinen toimintaidea on osatyökykyisten työllistäminen, voi toiminnalla olla eri painopisteitä. Yrityksen toimiala voi olla mikä vain. Osatyökykyisen palkkaamalla yritys voi kantaa omaa yhteiskuntavastuutaan ja työpaikasta tulee monimuotoisempi. Monimuotoisuus edistää parhaimmillaan koko työyhteisön ratkaisukykyä ja tukee kaikkia työntekijöitä työyhteisössä. Työyhteisön erilaisuus on voimavara ja kilpailuetu.

Monimuotoisuus edistää parhaimmillaan koko työyhteisön ratkaisukykyä ja tukee kaikkia työntekijöitä työyhteisössä.

Osatyökykyisten työllistämistä voi lähestyä ainakin kolmella tavalla

Voit palkata osatyökykyisiä liiketoiminnan toteuttamiseen. Kun työntekijöistä yli 30 prosenttia on osatyökykyisiä, voidaan puhua sosiaalisesta yrityksestä.

Vaihtoehtoisesti voit edistää osatyökykyisten henkilöiden työelämään pääsemistä lisäämällä heidän osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan. Silloin yrityksesi tuottaa työllistämispalveluita ja tavoitteena on, että osatyökykyinen henkilö siirtyy seuraavaan työpaikkaan ja kiinnittyy pysyvästi työelämään.

Työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys yhdistää nämä kaksi lähestymistapaa. Se sekä palkkaa osatyökykyisiä että valmentaa heitä kohti seuraavaa työpaikkaa. Näin toimivat esimerkiksi monet kierrätyskeskukset kuten Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus.

Perehdyttäminen työtehtäviin on tärkeä osa kenen tahansa työntekijän työn alkua uudessa työyhteisössä. Perehdyttäminen vaatii esihenkilöltä kykyä tunnistaa myös ulkopuolisen avun tarvetta, jota esimerkiksi työterveyshuolto tarjoaa työkyvyn tukemiseen. Esihenkilön kannattaa perehtyä työkyvyn tuen malleihin ja tapoihin räätälöidä työtä.

Työkyvyn tuen malli kokoaa toimintaohjeet ja roolit

Työntekijät ja johto kokoavat yhdessä työkyvyn tuen eli varhaisen tuen mallin. Mallissa kuvataan tavat, joilla organisaatiossa toimitaan, kun työntekijälle kertyy sairauspoissaoloja tai hänen työkykynsä heikentyy. Mallissa eritellään työntekijän, esihenkilöiden ja työterveyshuollon tehtävät. Siten kaikilla työntekijöillä on tiedossa organisaation yhteiset pelisäännöt. Mallit kootaan kaikkien työntekijöiden eduksi, ei pelkästään osatyökykyisille työntekijöille.

On tärkeää, että työryhmissä ja toimintatavoissa tunnistetaan työkyvyn tukemisen tarpeet. Osatyökykyiseltä henkilöltä kannattaa kysyä neuvoja esimerkiksi siihen millaiset kokouskäytänteet olisivat toimivia.

Alle 20 työntekijän yrityksissä työkyvyn tuen malli voi olla työpaikkaselvityksestä tehdyn raportin liite, yli 20 työntekijän yrityksessä toimintatavat täytyy kuvata erillisessä asiakirjassa. Työpaikkojen työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuen periaatteet ovat keskeisiä myös osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työssä jatkamisen kannalta. Yt-lain muutoksen myötä työpaikoille tulee jatkuva kehittämissuunnitelma, jossa on tärkeää huomioida myös osa- ja täsmätyökykyisyyteen liittyvät asiat.

Työn muokkaus vastaa työntekijän tarpeisiin

Työn muokkauksella tarkoitetaan tapoja, joilla työtehtäviä räätälöidään työntekijän työkykyyn sopiviksi. Työtehtäviä voidaan räätälöidä väliaikaisesti esimeriksi kuntoutuksen ajan tai pysyvästi esimeriksi vammautumisen jälkeen. Muutokset saattavat vaikuttaa vain kyseessä olevaan työntekijään, tai ne voivat vaatia useamman työntekijän tehtävien uudelleen järjestelyä.

Työntekijä, esihenkilö ja työnantaja keskustelevat yhdessä sopivista muutoksista ja laativat yhdessä päätetyistä muutoksista sopimuksen. Työn räätälöintiin voi kuulua esimeriksi muutokset työaikoihin, työtehtäviin, työympäristöön, apuvälineisiin, työyhteisön tuen saamiseen tai työmatkoihin. Joihinkin muutoksiin voi saada rahallista tukea.

Yleisiä keinoja ovat liukuva työaika ja mahdollisuus etätyön tekemiseen. Osatyökykyisellä työntekijällä on yksityisyyden suojan puitteissa oikeus määritellä, miten laajasti hän haluaa kertoa työyhteisölle työkykyään rajoittavista tekijöistä.

Lue lisää osatyökykyisten työllistämisestä

Asiantuntijalta: Työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys – mitä ihmettä?

Miksi palkkaisin osatyökykyisen työntekijän?

Usein kysyttyjä kysymyksiä osatyökykyisten työllistämisestä

Mitä tukea voin saada osatyökykyisen henkilön rekrytoimiseen?

TEM: Sosiaaliset yritykset

Työturvallisuuskeskus: Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (pdf)

Työterveyslaitos: Mitä työn muokkaus on?