Miten johtaa sosiaalista innovaatiotoimintaa – viisi vinkkiä

Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen vaatii monenlaista osaamista ja yhteistyötä. Sen vuoksi on tärkeää, että tiimillä on johtaja, joka osaa ohjata monisyistä ongelmaa ratkaisevia asiantuntijoita. Huomioi omassa työssäsi ainakin nämä viisi asiaa.


1 Selvitä ja ymmärrä mikä on ihmisille merkityksellistä

Sosiaalinen innovaatio pohjautuu yhteiskunnalliselle ongelmalle, jota ratkaisemme. On siis syytä kysyä itseltään ja tiimiltään ratkaisemmeko oikeaa ongelmaa. Jos ette ole vielä tavanneet kohderyhmäänne, tehkää se viimeistään nyt! Mitkä ovat keinoja, jotka he kokevat aidosti auttavan heitä? Vaikka potentiaaliseen asiakaskuntaan kuuluisi tuhansia ihmisiä, voitte aina aloittaa yhdestä, kahdesta tai kymmenestä haastateltavasta. Voit toteuttaa ryhmähaastattelun eli fokusryhmähaastattelun, jossa haastateltavat keskustelevat keskenään kokemuksistaan ja mielipiteistään.

Tiimiläisenne saattavat kohdata yhteiskunnallisen ongelman eri tasoilla. Tiimin asiakaspalvelija tapaa ihmisiä, joita ongelma koskettaa. Tiimin tutkija tuntee parhaiten ongelman juurisyyt, historian ja kansainväliset ratkaisut. Johtaja nivoo yhteen tiimin osaamisen ja pitää näköpiirissä tavoitteet mittareineen.

2 Hyödynnä verkostoja

Yhteiskunnallisen ongelman määrittely vaatii moninäkökulmaisuutta. Asiat, ongelmat ja haasteet näyttävät erilaisilta kun niitä tarkastelevat eri rooleissa olevat ihmiset. Myös ratkaisua tarjoavaa sosiaalista innovaatiota on mahdoton synnyttää yksin. Yhteiskunnallisen ongelman ratkaisu on monen asiantuntijan osaamisen tulos. Pyydä mukaan siis sopivimmat osaajat omasta organisaatiosta ja sitouta mukaan yhteistyökumppaneita.

Sektorit ylittävä yhteistyö on erityisen tuloksekasta. Kohderyhmään kuuluvat ihmiset tarvitsevat usein yhteen haasteeseen tukea monesta eri paikasta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivä saattaa hakea samaan vaivaan lääkärin apua julkisesta terveydenhuollosta, saada fysioterapeutin neuvoja yksityiseltä puolelta ja osallistua jumpparyhmiin paikallisen järjestön katon alla.

Samoin yksi toimija tai sektori ei tavoita aina kaikkia kohderyhmäänsä kuuluvia. Esimerkiksi yrityksillä on resursseja markkinointiin ja kolmannella sektorilla taas verkostoja ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joiden kautta apua tarvitsevat ihmiset saadaan palvelun piiriin. Omia verkostoja kannattaa luoda ennakkoluulottomasti. Joskus sosiaalinen innovaatio vaatii juurtuakseen ja levitäkseen lainsäädännön tai rakenteiden muutosta. Tästäkin näkökulmasta on tärkeää, että julkisen sektorin toimijat ovat mukana innovaatioprosessissa.

3 Ymmärrä ja mittaa vaikutuksia

Kun tiiminne tietää, mikä todella on kohderyhmällenne merkityksellistä, osaatte jäsennellä askeleenne oikeaa ratkaisua kohti. Tähän tehokkaita työvälineitä ovat vaikuttavuusketju ja muutosteorian työpohja. Onnistumista seurataan erilaisilla mittareilla. Hyödynnä koontiamme mittaripankeista.

4 Saavutat laajemmat vaikutukset skaalaamalla

Myös skaalaamisessa täytyy pitää mielessä se, mikä on merkityksellistä. Tarkastelkaa mittareitanne. Mitkä osat projektista ovat tuottaneet mittareilla eniten yhteiskunnallista hyvää? Onko toimintanne lääkinnyt vain yhteiskunnallisen ongelmien seurauksia vai pystyykö vaikuttamaan myös sen juurisyihin?

Sosiaalisen innovaation päämäärä on vaikuttaa yhteiskunnalliseen ongelmaan laajasti koko yhteiskunnassa.

Systeemiset muutokset vaativat kolmen tason skaalausta:

  • yhteiskunnallinen muutos järjestelmiin ja päätöksentekoon (scaling up),
  • muutokset asenteisiin (scaling deep),
  • toimintatapojen levittäminen suurimmalle yleisölle ja uusille toiminta-alueille (scaling out)

Toimintatapojen levittäminen vaatii, että muutoksia tehdään myös yhteiskunnan järjestelmiin ja asenteisiin.

5 Huomioi laajemmat yhteiskunnalliset prosessit

Missä yhteiskunnallisissa prosesseissa kyseistä yhteiskunnallista ongelmaa on jo käsitelty? Millaisia ratkaisuja siihen on ehdotettu ja pilotoitu julkisella sektorilla? Onko aiheesta koottu tutkittua tietoa ja politiikkasuosituksia? Verkostot auttavat yhteiskunnallisten prosessien hahmottamisessa.

Sosiaalinen innovaatio voi toimiakseen ja tuottaakseen hyötyjä olla hyvin riippuvainen toimintaympäristöstä, jossa se on kehitetty. Esimerkiksi Suomessa kehitetty sosiaalinen innovaatio on tuskin sellaisenaan siirrettävissä toiseen maahan, jonka yhteiskuntajärjestelmä on erilainen. Joudutkin aina pohtimaan, varsinkin kansainvälisessä skaalaamisessa, missä määrin sosiaalista innovaatiota voidaan ja on tarkoituksenmukaista muokata, jotta se juurtuisi muualle. Ovatko jotkin sosiaaliset innovaatiot yksinkertaisesti hyödyllisiä vain alkuperäisessä toimintaympäristössään? Vaikka skaalaaminen ei sinänsä olisi mahdollista, voi olla hyödyllistä jalostaa muualla kehitetystä sosiaalisesta innovaatiosta uusi sosiaalinen innovaatio.

Innovaatiotoimintaan voi hankkia rahoitusta esimerkiksi palveluiden kehittämiseen tarkoitetuilla yritystukirahoituksilla tai EU-rahoituksella. Kolmas sektori voi hakea julkista avustusrahoitusta.

Lue lisää

Asiantuntijalta-sarja: Yhteiskehittämällä luodaan kestäviä ratkaisuja työllisyyteen

Asiantuntijalta-sarja: Vaikuttavuusperusteinen liiketoiminta yhdistää sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen hyödyn

Kannanotto: Suomeen tarvitaan laaja-alaista, sosiaaliset innovaatiot huomioivaa innovaatiopolitiikkaa

Muistilista sosiaalisen innovaation kehittäjälle

Muistilista sosiaalisen innovaation jatkokehittäjälle

Yhteiskunnallisten yritysten rahoitusratkaisuja